Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Privacy verklaring

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van al onze gebruikers met betrekking tot de diensten van The It List v.o.f, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het registratienummer 89401581 (hierna aangeduid als: “The It List”).

In deze Privacy Verklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Door onze website te gebruiken en deze Privacy Verklaring te accorderen, gaat de gebruiker akkoord met de hiernavolgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Een gebruiker heeft te allen tijde zelf de keuze of hij/zij zijn of haar persoonsgegevens wil verstrekken. Om echter gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het nodig om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien de invoer en/of toezending van uw gegevens wordt gevraagd, geven wij aan welke gegevens ‘noodzakelijk’ zijn om van de producten en/of diensten gebruik te kunnen maken en welke gegevens ‘optioneel’ kunnen worden verstrekt.

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze diensten, verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden voor bepaalde doeleinden verzameld op basis van een gelegitimeerde rechtsgrond. Het betreft de volgende categorieën gegevens, doeleinden en rechtsgronden.

Bij het plaatsen van een bestelling: volledige naam- en adresgegevens, e-mailadres en financiële gegevens, zoals een bankrekeningnummer.

Cookies: indien de gebruiker een website uit ons netwerk bezoekt zullen persoonsgegevens zoals het IP-adres worden verwerkt.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats voor de volgende doeleinden:

a. Voor de totstandkoming en uitvoering van een met de gebruiker gesloten overeenkomst;

b. Voor administratieve afhandeling: om de gebruiker de overeengekomen diensten aan te bieden;

c. Voor facturatie: in geval een betaling niet plaatsvindt kunnen wij de vordering uit handen geven aan derden zoals een incassobureau.

In voornoemde gevallen zijn de NAW-gegevens, e-mailadres en rekeningnummer essentieel voor het uitvoeren van de overeenkomst.

d. Om de gebruiker nieuwsbrieven, aanbiedingen, gebruikersinformatie, dienstmededelingen en/of andere elektronische berichten te sturen die relevant kunnen zijn voor de gebruiker, indien de gebruiker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd;

e. Om rechtstreeks aanbiedingen te doen aan de gebruiker of voor andere promotionele doeleinden, via social media en/of e-mail, indien de gebruiker daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

In voornoemde situaties worden de persoonsgegevens, zoals het e-mailadres en NAW-gegevens, facultatief verstrekt, waarvoor de gebruiker toestemming geeft.

f. Voor het beheren, analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen van onze producten en/of diensten en ter voorkoming van misbruik en/of fraude van onze diensten;

g. Voor het bepalen van strategische analyses en rapportages van onze diensten.

In voornoemde gevallen worden persoonsgegevens zoals NAW-gegevens verwerkt en hebben wij daar een gerechtvaardigd belang voor.

h. Om een profiel van de gebruiker op te bouwen met behulp van het online surfgedrag van de gebruiker. Hierdoor kunnen wij advertenties afstemmen op het profiel van de gebruiker.

In voornoemde gevallen zijn persoonsgegevens, d.w.z. IP-adres essentieel voor het uitvoeren van de overeenkomst. De gebruiker dient expliciete toestemming te geven voor de verwerking hiervan.

Wij zullen de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de uitvoering van onze producten en/of diensten en in het bijzonder voor het uitdrukkelijk doel waarvoor deze persoonsgegevens worden verzameld.

Gegevens die automatisch worden verzameld

Wij verzamelen, afgezien van cookies, geen gegevens automatisch.

Gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard gedurende de periode die noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de voormelde doeleinden. In geval langere wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn, gelden de wettelijke bewaartermijnen zoals door de wet voorgeschreven.

Rechten gebruikers

Al onze gebruikers hebben onder de wetgeving van de AVG bepaalde rechten om de eigen persoonsgegevens te kunnen beheren:

– Het recht op inzage;
– Het recht op rectificatie;
– Het recht op verwijdering;
– Het recht op bezwaarmaking;
– Het recht op dataportabiliteit;
– Het recht op beperking.

Een gebruiker kan daarnaast de toestemming die hij heeft verleend voor de verwerking van zijn gegevens op elk moment intrekken. Bovendien heeft de gebruiker het recht om een klacht in te dienen over onze gegevensverwerkingsactiviteiten bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien een gebruiker van één of meer van deze rechten gebruik wenst te maken dan kan hij/zij contact opnemen met The It List via info@theitlist.nl

Gegevens verkregen van derden

The It List verwerkt geen persoonsgegevens verkregen van derden.

Doorgifte derden

Alleen de personen die door The It List zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, hebben toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruikers.

Indien wij voor de uitvoering van de diensten in deze Privacy Policy met derden, zoals postbedrijven en betaaldiensten, samenwerken, dan geldt dat wij met die verwerkers een overeenkomst hebben gesloten, zodat de verwerker voldoende waarborging biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van persoonsgegevens.

Mocht u onverhoopt een datalek ontdekken, dan is het van groot belang dat wij daar direct van op de hoogte zijn. U kunt datalekken direct melden via: info@theitlist.nl. Uw melding en gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Voor het overige zullen wij de persoonsgegevens van onze gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval voor zover dat naar ons redelijke oordeel in het belang is van onze gebruikers. Hieronder vallen ook rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Opslag persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt zullen uitsluitend in Nederland worden opgeslagen en de grenzen van de EU niet te buiten gaan. De AVG is aldus van toepassing op deze opgeslagen persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies of wijziging of in niet-geautoriseerde vrijgave van toegang tot persoonsgegevens die worden verstuurd, opgeslagen of anderszins verwerkt. Wij maken gebruik van (i) beveiligde servers en versleutelde wachtwoorden en (ii) betalingsopdrachten aan The It List via beveiligde betalingssystemen.

Cookies

Wij maken gebruik van functionele en/of analytische en/of tracking cookies. Een cookie bestaat uit een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker. Het gebruik van cookies is noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de gebruiker.

Contactinformatie

Indien er vragen of klachten over deze Privacy Verklaring zijn, of indien er een vraag of klacht met betrekking tot onze werkwijze is kan contact opgenomen worden met ons via: info@theitlist.nl

Free Shipping above €50
Lifetime Color Guarantee
Free Returns